top of page

Algemene voorwaarden

Contact

Il Particolare

Kerkstraat 8 

5341 BK  Oss

T    0412-611620

M   0623073098 

 

info@ilparticolare.nl

www.ilparticolare.nl

 

IBAN NL80 RABO 117 8965 86

KvK 17167073

BTW NL001766493B33

 

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de leveringsvoorwaarden van Il Particolare

ARTIKEL 1 – Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Il Particolare (kvk 17167073);
Afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

 

ARTIKEL 2 – De Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer worden door Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom
1. Ondernemer is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten op de bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst
1. Alle offertes zijn gedurende de termijn van 30 dagen geldig.
2. Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.
3. Indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft Ondernemer het recht deze door te berekenen aan Afnemer.

ARTIKEL 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer blijft eigenaar van alle door hem aan de afnemer geleverde producten tot het moment dat Afnemer alle producten heeft betaald.
2. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en afnemer is niet gerechtigd de producten te verpanden totdat volledige betaling van alle producten heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 6 – De levertijd
1.Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is ondernemer niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van afnemer.
2. Indien bestelling op afroep overeengekomen is, geldt dat de afroep binnen een termijn van 14 dagen van de afgesproken levertijd dient te geschieden. Na 14 dagen zal een opslag berekend worden van € 10,00 per dag. 

 

 

 

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van afnemer
1. Afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de producten af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
4. Afnemer stelt ondernemer op de hoogte van omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.
5. Afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8 – De betaling
1. Indien ondernemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.
2. Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn betaalt, is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
4. Ondernemer is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn bevoegd invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle door ondernemer te maken kosten voor invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
5. Ondernemer is gerechtigd om na de in lid 2 genoemde betalingstermijn rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt 2% per maand waarbij een deel van de maand als een volle maand wordt gerekend.

6. Artikelen blijven in eigendom van ondernemer tot de factuur in zijn geheel is voldaan. 

 

 

 

ARTIKEL 9 – De annulering
1. Bij ontbinding of opzegging van de overeenkomst is afnemer een schadevergoeding verschuldigd welke gelijk is aan 60% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

 

ARTIKEL 10 – VERTRAGING 

1. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

ARTIKEL 11 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan ondernemer kan worden toegerekend, worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opgeschort.
2. Indien nakoming van de overeenkomst voor ondernemer geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, is ondernemer gerechtigd de overeenkomst voor dat deel te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te zijn.

 

ARTIKEL 12 – Recht van retour
Op maat gemaakte meubelen en raambekleding hebben geen recht van retour.

ARTIKEL 13 – Klacht
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ilparticolare.nl. We wensen ten alle tijde een onderzoek in te stellen, als de klacht gegrond is komen we graag tot een constructieve oplossing.

ARTIKEL 14 - Toestemmingsformulier

Il Particolare realiseert voor haar social media regelmatig beelden en foto’s 

van de projecten van haar klanten. Il Particolare en eventueel de andere 

auteursgerechtigden, zijn en blijven op deze manier eigenaar van alle 

auteursrechten en ander intellectuele eigendomsrechten op deze foto’s,

audiovisuele, grafische en andere werken en zijn met toestemming 

verkregen van alle betrokkenen. 

Hiervoor is en toestemmingsformulier opgesteld waarin toestemming 

gegeven wordt beeldmateriaal te gebruiken voor website en social media. 

 

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ilparticolare.nl. We wensen ten alle tijde een onderzoek in te stellen, als de klacht gegrond is komen we graag tot een constructieve oplossing.

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:30

zaterdag 10:00 - 17:00

Op koopzondag (elke laatste zondag van de maand) zijn we open van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Wil je onze winkel buiten openingstijden bezoeken?

Dat kan, maar maak dan wel even een afspraak.

Kerkstraat 8, 5341 BK Oss, Nederland

0412 611 620

Logo-erkend-leerbedrijf.png
  • Pinterest
  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page